Introduksjon til gruppearbeid, og vurderingskriterier

Klassens egen wiki

2. verdenskrig.

Nå skal vi lage en klassewiki. Den skal fylles med informasjon knyttet til 2. verdenskrig. Klassen vil bli delt inn i arbeidsgrupper som får tildelt forskjellige oppgaver. Disse oppgavene skal besvares i wiki.

Gruppeleder:

I hver arbeidsgruppe blir det utnevnt en gruppeleder. Gruppelederen har ansvar for å tilse at gruppa fordeler ansvar så fort som mulig og at alle i gruppa til en hver tid vet hva som forventes av dem. Gruppeleder skal også tilse at alle tekstene gruppa produserer ligger i wiki når arbeidsperioden er over, og gå over linkene en siste gang for å se om de virker. Det er gruppeleder som til syvende og sist skal ta avgjørelser for gruppa hvis ikke aller er enige.

Gruppemedlemmer:

Alle gruppemedlemmer har selv ansver for å tilse at det de produserer av skriftlig materiale er tilstrekkelig. Dette gjelder både innholdsmessig og i fohold til lengde. Alle skal respektere avgjørelsene gruppeleder tar på vegne av gruppa. (Gå til faglærer hvis noe oppleves som svært urimelig.)

Linker:

Det er viktig å linke i wiki. Tenk på hvilke ord i teksten deres som bør utdypes/forklares og lag linker (som de blå ordene i wikipediaartikklene) til nye sider der man kan finne slike utdypinger og forklaringer. Enhver har ansvar for å produsere linker til egen tekst, men forhør dere med de andre i gruppa så dere eventuellt kan linke til samme forklaring/utdyping hvis flere tekster bruker samme linkord. (Hvis noen tekster krever mange linker kan det være fint å fordele arbeidet på alle gruppemedlemene. Her må dere bare planlegge og bli enige.)

Alle i gruppa har også et ansvar i forhold til å linke mellom tekstene de forskjellige gruppemedlemmene produserer. Det er derfor viktig ar dere setter av tid til å lese hverandres tekster og finne naturlige steder å gjøre dette.

Lyd og bilde:

En wiki med lyd og bilde er finer og mer interessang enn en uten. Illustrer tekstene deres med passende illustrasoner. Det finnes også gode filmklipp, radiopptak og andre lydopptak der ute i syberspace ;)

Back up!

Husk å lagre alt dere produserer på eget område (eller minnepinne) i tillegg til i wiki! Det er så trist hvis man gjør en feil og noe forsvinner.

Kilder:

Husk å være kildekritiske. Ikke at alt for god fisk. Dobbeltsjekk og oppgi alle kilder.

Vurderingskriterier:

 • Har dere besvart alle punktene i oppgaven?
 • Er tekstene innformative (faglig innhold)?
 • Er tekstene Strukturerte og ordnet enten kronologisk eller etter emner (ettersom hva som passer best), og er de delt opp i avsnitt?
 • Husk at en faktaartikkel skal ha innledning, hoveddel, avsluttning.
 • Har tekstene linker til forklaringer/utdyping der det passer seg?
 • Er disse linkene gode, forklarende, utdypende.
 • Har gruppemedlemmene oversikt over gruppas helhetlige produksjon, slik at de har klart å lage linker på tvers av hverandres arbeid?
 • Har dere linket til andre gruppers arbeid?
 • Virker alle linker
 • Er alle sider oversiktlige og ryddige?
 • Har dere brukt bilder som passer til teksten?
 • Har dere vært kreative på andre måter?
 • Er alle kilder oppgitt?
 • Er kildene deres gode/pålitelige?
 • Har dere klart å samabeide?
 • fordelt oppgaver, lyttet til hverandre og tatt ansvar.
 • Har dere respektert gruppeleders avgjørelser?/Har du som gruppeleder tatt gode avgjørelser, lyttet til alle og vært en god leder?
 • Har dere bett om hjelp når dere stod fast faglig?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License