Gjentagelser
  • ”Vi.” Dikteren gjentar ordet vi mange ganger. Med det vil dikteren få fram en nasjonalfølelse. At alle nordmenn må stå sammen mot fienden.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License